ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยรายงานตัวพร้อมรับเอกสารมอบตัว 9.00-13.00 ณ ห้องธุรการโครงการ EP. และวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 มอบตัวนักเรียนพร้อมชำระเงิน ณ ห้องธุรการโครงการ EP. โดยนำเอกสารเพิ่มเติมในวันมอบตัว ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ระบุกรุ๊ปเลือด, ตารางการฉีดวัคซีน

โครงการปัจฉิมทัศนา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ EP. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี นางอารมย์ ศรีผ่าน หัวหน้าโครงการ English Program นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ English Program (EP.) ทัศนศึกษาในโครงการ “ปัจฉิมทัศนา” นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการ EP. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ EP. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ.จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโครงการ EP. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ.จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เขตปทุมวัน กทม. โดยกิจกรรมแรกในครั้งนี้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนในความมืด (Dialogue in the Dark)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4 ขวบ) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้

กิจกรรมโครงการ Little Guide

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ English Program (EP.) โรงเรียนอนุบาลลพบุรี นำนักเรียนในโครงการร่วมกิจกรรม Little Guide ไกด์เยาวชนที่ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายมานพ ษมาวิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายสุชิน ตุลาทอง ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลลพบรุี และนางสาวเรวดี เอี่ยมจินตนากิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี มาให้กำลังใจแก่นักเรียนดังกล่าว